Koronatips 1 – Innledende artikkel


Publisert den 20. Mars 2020

Koronaviruset SARS-Cov-2 er en mikroorganisme som forårsaker virussykdommen covid-19. Ut over sine medisinske sider, påvirker dette også det internasjonale samfunn i betydelig grad. Og som andre forhold i samfunnet og dagliglivet, har også dette flere juridiske sider. Det lar seg ikke gjøre å komme inn på dette verken i full bredde eller dybde her. Men vi vil forsøke å synliggjøre noen sentrale forhold både for privatpersoner og næringsliv, og håper det kan være noen avklaringer og tips til nytte her.

Vi har valgt å gå inn på noen sider av dette som er sentrale og som vi erfarer det reiser seg usikkerhet rundt i disse dager. Siden dette blir av et visst omfang har vi foreløpig delt det opp i 5 artikler med korona-tips, flere kan bli aktuelt. Disse kan leses enkeltvis, men henger også naturlig sammen for å få bedre forståelse av hvordan situasjonen påvirker også våre rettslige forhold.
Her gis en kort oversikt over de foreløpige artiklene i tips-serien vår, med aktive lenker. Situasjon og tiltak er gjennom løpende utvikling og endres fort, det kan derfor være at det allerede har vært utvikling på noen områder som vi ikke rakk å hensynta før artiklene våre ble publisert. Vi håper likevel de kan være til nytte.


Koronatips 2 - Innskrenking av den personlige frihet

Regjering og Storting har gjennom de siste dager iverksatt de mest inngripende tiltak som er opplevd i Norge i fredstid. Dette påvirker oss alle, og er gjort ut fra et overordnet samfunnsperspektiv. I artikkelen ser vi kort på situasjonen, noen av tiltakene, herunder det mye omtalte «hytteforbudet», og deres forankring. Vi nevner også at tiltakene balanseres mot den enkeltes rettsikkerhet, som ivaretas gjennom saksbehandlingsregler og klageordning.
Les mer..


Koronatips 3 – Arbeidsforhold

Koronapandemien har ført til ulike tilpasninger på offentlige og private arbeidsplasser, og også gitt mye usikkerhet. Staten har innført tiltak for å lette situasjon så vel for bedrifter som arbeidstagere, herunder ved innføring av Tiltakspakke 1 den 16. mars 2020. I artikkelen ser vi nærmere på noen sentrale spørsmål knyttet til sykepenger og permittering i relasjon til koronasituasjonen.
Les mer...


Koronatips 4 – Sikre virksomheten – Situasjonen kan virke vanskelig, men trenger ikke ende i skifteretten

Næringslivet ble raskt påvirket av koronautbruddet, og oppdrag/leveranser utsettes eller faller bort. Noen virksomheter har fått pålegg som innebærer en foreløpig driftsstans. Dette medfører inntektsbortfall, samtidig som kostnader løper videre. Situasjonen oppleves forståelig nok som dramatisk, og mange frykter for den videre eksistens. Mange er oppfinnsomme og forsøker å tilpasse seg situasjonen, det er bra og nødvendig. Samtidig er det helt sentralt med god likviditetskontroll, og å etablere kontakt med banker, andre kreditorer og samarbeidsparter. Det er stor forståelse for situasjonen nå, og søkelys på å ta kollektivt tak, også blant kreditorer som er og bør være innstilt på å finne gode tilpasninger. Lykkes man ikke med dialog kan gjeldsforhandling være et alternativ, og en konkurs kan også unngås ved å begjære offentlig gjeldsforhandling. Uansett kan også terskelen for å åpne konkurs være noe høyere i rådende situasjon (som følge av at det er grunn til å akseptere noe lenger betalingsudyktighet nå, enn i normaltilfellene).
Les mer...


Koronatips 5 - Forpliktelser og risikovurdering i lys av korona, og hva med force majure?

Den innvirkning koronaviruset har på samfunn og arbeidsliv, påvirker også kontraktsforhold. Det har fort vokst frem en bevissthet om «force majeure», men hva innebærer det egentlig? Kan en part la være å oppfylle som følge av situasjonen? Og kan den som skal betale for noe la være å betale fordi de ikke lenger trenger det de har bestilt?
Les mer...


Beredskapsteam

Advokatfirma Lunde Robertsen AS har etablert et beredskapsteam som bistår våre klienter og andre som har behov for håndtering av utfordringer som følger med koronasituasjonen. Våre team ledes av en av våre partnere og settes sammen avhengig av sakens omfang og kompleksitet. Ved behov for kapasitet eller spesialkompetanse ut over det vi besitter, har vi gode samarbeidsparter innenfor de ledende juridiske miljøer i akademia og landets mest spesialiserte advokatmiljøer.