Koronatips 3 - Arbeidsforhold


Publisert den 20. Mars 2020

Korona har ført til ulike tilpasninger og til dels usikkerhet på de fleste arbeidsplasser. Vår opplevelse er at både arbeidstakere og arbeidsgivere i samarbeid har kommet frem til gode løsninger og har innrettet seg forsiktighetsvis på god måte. Det være seg ved å innføre oppmerksomhet på god håndhygiene, god avstand, ikke forsamle seg flere i samme rom over tid, ikke buffeter til lunsj, hjemmekontor, mv. Og etter hvert synes omfanget av hjemmekontor å ha tiltatt betydelig.

Men korona påvirker arbeidsplassene ut over dette. Det har gitt sykefravær, og det påvirker svært mange virksomheters driftsgrunnlag slik at permittering har blitt veldig aktuelt for mange. Felles for både arbeidstagere og arbeidsgivere, er at verken sykemelding eller permittering er gunstig i et økonomisk perspektiv. I sin første del av en økonomisk tiltakspakke, kom Stortinget dette i møte den 16. mars 2020 med blant annet følgende tiltak:

 • Arbeidstakere sikres full lønn i 20 dager ved permittering
  • Arbeidsgivers plikt til å betale lønn ved permittering er redusert til to dager
  • De resterende 18 dagene med full lønn dekkes av Staten

 • Ut over dette gis dagpenger ut fra gunstigere regler enn normalt:
  • Inntektsgrensen for rett til dagpenger senkes fra 1,5G slik det er i dag, til 0,75G
  • Permitterte gis dagpenger med 80% av dagpengegrunnlaget opp til 3G
  • For inntekter fra 3G og opp til 6G ytes det med 62,4% av dagpengegrunnlaget
  • Inntekter over 6G inngår ikke i dagpengegrunnlaget

 • Ved sykefravær knyttet til koronaviruset:
  • Arbeidsgiverperioden reduseres til tre dager
  • Selvstendig næringsdrivende og frilansere;
   • får sykepenger fra dag fire
   • får fra 17 dag etter inntektsbortfallet midlertidig inntektssikring med 80% av siste tre års gjennomsnittlige inntekt (oppad til 6G)

 • Det ble også foreslått endringer mht omsorgsdager og omsorgspenger.


Tiltakene trer i kraft når de er andre gangs behandlet i Stortinget 19. mars 2020 og deretter sanksjonert av Kongen i statsråd.

Permittering er ellers et tiltak som kan benyttes når det foreligger et redusert behov for arbeidskraft – og dette kun er midlertidig.

Før permittering skal det normalt gis et varsel med 14 dager. Ved slike uforutsette hendelser som nevnt i arbeidsmiljøloven § 15-3 (1), er det lagt til grunn at varslet kan gis med kun to dager. Det har de siste dager etablert seg enighet i det juridiske fagmiljø om at redusert drift i en tidsbegrenset periode som følge av koronasituasjonen, vil innebære saklig grunn for permittering. Videre at dette normalt må regnes som slik hendelse som gir grunnlag for å begrense varslet til to dager. Dette må dog vurderes konkret ut fra den enkelte virksomhet og situasjon.

Hovedavtalens normalordning er at permittering ikke kan finne sted ut over seks måneder. Etter Hovedavtalen skal arbeidsgiver konferere med tillitsvalgt før det gis varsel om permittering. Hovedavtalens § 7-4 setter krav til varslets form og innhold som skal oppfylles, og den permitterte skal gis et permitteringsbevis med mindre opplysning om permitteringsgrunn og sannsynlig lengde fremkommer uttrykkelig av permitteringsvarslet. Så et tips til alle som vurderer å permittere som følge av koronasituasjonen, er at dette tas med allerede i permitteringsvarslet. Når vi her viser til Hovedavtalen (mellom LO og NHO) er det fordi kravene som der fremkommer også anses å gjelde som sedvanerett.

Det er videre verdt å merke seg at arbeidsgiver må vurdere andre tiltak enn permittering, typisk opphør av innleieforhold, men det kan også være et alternativ å vurdere kollektiv stillingsreduksjon samt at pålegg om ferie kan være aktuelt.

Se oversikt over våre øvrige artikler i serien om koronatips her


Beredskapsteam

Advokatfirma Lunde Robertsen AS har etablert et beredskapsteam som bistår våre klienter og andre som ved behov for håndtering av utfordringer som følger med koronasituasjonen. Våre team ledes av en av våre partnere og settes sammen avhengig av sakens omfang og kompleksitet. Ved behov for kapasitet eller spesialkompetanse ut over det vi besitter, har vi gode samarbeidsparter innenfor de ledende juridiske miljøer i akademia og landets mest spesialiserte advokatmiljøer.