Personvernerklæring1. INNLEDNING

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Advokatfirma Lunde Robertsen AS samler inn og behandler personopplysninger.
Med personopplysninger menes opplysninger som kan knyttes til en enkeltperson.

Advokatfirmaet Lunde Robertsen behandler personopplysninger om eksisterende og potensielle klienter, besøkende på nettsidene våre, leverandører og andre tredjeparter, som klienters kontaktpersoner og motparter, vitner/sakkyndige, og prosessfullmektiger for involverte parter, mv.

Nedenfor benytter vi fellesbetegnelsen de «registrerte» om de som får personopplysningene sine behandlet.

Advokatfirmaet Lunde Robertsen er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan rettes til oss. Kontaktopplysninger finner du nederst på denne siden.

Når det nedenfor vises til GDPR, skal dette forstås som en henvisning til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016.


2. RETTIGHETENE TIL DEN REGISTRERTE

Ved henvendelse til oss kan du kreve innsyn i personopplysninger vi behandler om deg. Du kan be om å få kopi av personopplysningene vi besitter og informasjon om hvordan opplysningene behandles.

Med visse forbehold kan du også kreve korrigering av uriktige personopplysninger, og å få personopplysninger om deg slettet. Med sletting menes permanent anonymisering eller makulering av dokumentet.

Ellers kan du kontakte oss hvis du ønsker å protestere på eller begrense behandlingen av dine personopplysninger.
Hvis du mener vi ikke behandler personopplysninger i tråd med personopplysningsloven kan du klage på behandlingen til Datatilsynet. Les mer om hva klagen skal inneholde på datatilsynet.no.


3. BEHANDLING IFM. ADVOKATOPPDRAG

3.1. Generelt

Advokatfirma Lunde Robertsen mottar, innhenter og bruker personopplysninger i den utstrekning dette er nødvendig for å utføre advokatoppdraget.

Opplysningene kan omfatte informasjon om klienter, motparter og andre med tilknytning til oppdraget. I noen saker behandler vi også sensitive personopplysninger, som helseopplysninger.


3.2. Om behandling av personopplysninger

Hvilke kategorier av personopplysninger som behandles vil variere med oppdragets art og omfang. I de fleste tilfeller vil vi behandle opplysninger som navn, kontaktinformasjon, identifikasjonspapirer til klienten eller noen som opptrer på klientens vegne, opplysninger om den konkrete saken og involverte parter, og andre opplysninger som er relevant for oppdraget. I noen tilfeller er det nødvendig å behandle sensitive personopplysninger, som opplysninger om helse.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a (samtykke), bokstav b (avtale) og bokstav f (nødvendig for formål knyttet til berettigede interesser som forfølges av oss eller tredjepart/klient).

Det rettslige grunnlaget vil typisk være oppdragsavtale med klienten som forutsetter behandling av personopplysninger om klienten. Oppdragsavtalen kan også gi grunnlag for å behandle personopplysninger om andre involverte parter, i den grad behandlingen er nødvendig etter berettigede interesser.

Vi kan også behandle personopplysninger for å oppfylle en rettslig forpliktelse som vi er underlagt, under henvisning til GDPR art. 6 nr. 1 bokstav c.

I visse sakstyper, eksempelvis om arbeidsrett, trygderett og sosialrett, kan det være grunnlag for behandling av sensitive personopplysninger etter GDPR art. 9 nr. 2 bokstav b og bokstav f.

Vi behandler ikke personopplysninger utover dette uten å innhente samtykke.

Advokatenes lovbestemte taushetsplikt vil redusere enkelte personvernulemper som behandlingen kan medføre.

Behandlingen vil bestå av klientadministrasjon, generell håndtering og behandling av sakene, lagring/oppbevaring av saksdokumenter og korrespondanse, fakturering og regnskapsføring, og annet som er nødvendig i forbindelse med saken og klientforholdet.


3.3. Utlevering av personopplysninger

Opplysningene utleveres i den utstrekning dette er nødvendig for å utføre advokatoppdraget.

I den grad det er nødvendig og tillatt iht. gjeldende regelverk vil vi utlevere dine opplysninger til eksterne tredjeparter dersom dette er påkrevd eller inngår som en del av oppdraget eller tjenesten vi skal levere. Dette kan være motparter, vitner eller andre involverte parter, leverandører, domstoler eller andre offentlige organer.

Vi vil ikke overføre personopplysninger ut av EU/EØS med mindre annet følger av avtale eller det innhentes samtykke.


3.4. Lagringstid

Advokater er underlagt særlige rettslige plikter og retningslinjer når det gjelder lagring av opplysninger og filer.

Personopplysninger slettes når vi mener det ikke lenger er saklig grunn til å oppbevare dem.

Personopplysninger og de enkelte saksmapper slettes 13 år etter at saken er avsluttet, med mindre det er innhentet samtykke til fortsatt lagring. Personopplysninger relatert til klientforhold slettes ved 13 års inaktivitet i klientforholdet, med mindre noe annet avtales eller det gis samtykke til fortsatt lagring.

Med sletting menes permanent anonymisere eller makulere dokumentet.


4. PERSONOPPLYSNINGER SOM SAMLES INN VIA VÅRE NETTSIDER

Vi behandler personopplysninger som oppgis gjennom bruk av hjemmesiden og Facebook-siden vår.
Personopplysningene behandles kun i forbindelse med oppfølgning av brukernes henvendelser, og benyttes ikke til noe annet formål uten særskilt samtykke.

Vår leverandør av IT-tjenester drifter hjemmesiden. Leverandøren registrerer og analyserer opplysninger gjennom Google Analytics for å hjelpe oss å forstå hvilket behov for informasjon brukerne av nesttsiden har. Google Analytics analyserer opplysninger om bruken av nettstedet, analyserer disse og lager statistikk for at vi skal kunne forbedre og videreutvikle nettstedet.

IP-adressen som samles inn med Google Analytics behandles i avidentifisert form, anonymiseres etter kort tid. IP-adressen din anonymiseres før den overføres til Googles servere i USA, slik at de ikke kan identifisere deg som enkeltbruker.

Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.


5. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER OM LEVERANDØRER

Vi behandler personopplysninger om kontaktpersoner hos leverandørene våre i den grad dette er nødvendig for samarbeidet og for å oppfylle avtalen.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a (samtykke) og bokstav b (avtale).
Personopplysningene som behandles vil typisk være kontaktopplysninger, som navn, e-postadresse, telefonnummer og adresser, og andre opplysninger som oppgis ved hendelser til oss.

Vi vil kun overføre personopplysninger til tredjeparter dersom dette er påkrevd. Vi vil ikke overføre personopplysninger ut av EU/EØS.

Personopplysninger slettes når vi mener det ikke lenger er saklig grunn til å oppbevare dem.

Med sletting menes permanent anonymisere eller makulere dokumentet.


6. KONTAKTINFORMASJON

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne personvernerklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger kan du kontakte oss på post@lunderobertsen.no, tlf. 69 20 26 20, eller sende brev til Advokatfirma Lunde Robertsen, postboks 245, 1501 Moss.