Standard oppdragsvilkår


Følgende generelle standardvilkår får anvendelse for alle oppdrag og tjenester som utføres av Advokatfirma Lunde Robertsen AS, dersom annet ikke er avtalt i det enkelte tilfelle. I tillegg får klienten tilsendt en oppdragsbekreftelse ved etableringen av klientforholdet og ved oppstarten av hvert nye oppdrag hvis det anses nødvendig.


1. Etablering av oppdraget

Oppdragsbekreftelsen gir en beskrivelse av det enkelte oppdrag, herunder også med nærmere vilkår for oppdraget. Dersom oppdraget blir endret/utvidet på et senere tidspunkt som følge av sakens omfang og utvikling vil klienten motta skriftlig bekreftelse om dette Dersom klienten selv ønsker å begrense oppdraget underveis eller ønsker at advokaten skal foreta bestemte skritt som ikke klart fremkommer av avtalen, må klienten sørge for at dette formidles skriftlig til ansvarlig advokat.

Oppdraget utføres i henhold til hva den enkelte sak krever, klientens ønsker, den nødvendige kommunikasjon med klient, motparter og andre, og kan samlet ligge betydelig over det som anses for rimelig og nødvendig etter rettshjelpsordninger eller tvistelovens regler.

Oppdraget omfatter bare juridisk rådgivning på bakgrunn av norsk rett. All rådgivning baseres på opplysninger fra vår klient, og det forutsettes at disse opplysningene er korrekte. Rådgivningen omfatter ikke skatte- og avgiftsmessige konsekvenser med mindre det er særlig avtalt.

Ved etablering av oppdrag vil vi foreta lovpålagt identitetskontroll av klienten. Opplysninger om klienten vil bli registrert elektronisk, og vi vil på den bakgrunn foreta undersøkelse av om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som gjør at vi ikke kan eller bør påta oss oppdraget.

En advokat skal ikke påta seg oppdrag hvis det som følge av oppdraget oppstår risiko for brudd på advokatens lojalitet og fortrolighet overfor klientene eller brudd på advokatens plikt til uavhengighet. I tilfelle slik interessekonflikt oppstår eller avdekkes under arbeidet med saken kan dette innebære at vi må si fra oss oppdraget.

Oppdraget vil bli utført i henhold til det som er avtalt for det enkelte oppdrag, våre standardvilkår, Regler for god advokatskikk og øvrig gjeldende lover og regler.


2. Saksansvarlig

Hver sak har en advokat med overordnet ansvar for oppdraget, jf domstolloven § 232. Andre advokater/fullmektiger i firmaet kan benyttes i arbeidet hvor dette anses hensiktsmessig. Oppdrag anses gitt til Advokatfirma Lunde Robertsen AS, selv der klienten har spesielle ønsker om hvilke ansatte som skal arbeide med saken.

I noen tilfeller kan det også være aktuelt å trekke inn bistand fra advokater utenfor Advokatfirma Lunde Robertsen AS. Klienten vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette, herunder også om hvordan arbeidet til ekstern advokat vil utføres og faktureres.

Alle advokater i Advokatfirma Lunde Robertsen AS er medlem av Den norske Advokatforening. Våre tjenester er regulert av de advokatetiske regler utarbeidet av Den norske Advokatforening.


3. Kommunikasjon

Vi kommuniserer fortrinnsvis med klienten direkte, men kan etter nærmere avtale forholde oss til den av klientens ansatte, samarbeidspartnere eller rådgivere som anses hensiktsmessig i hver enkelt sak og i det enkelte forhold. Vær også oppmerksom på at vi ofte kommuniserer via e-post og at denne type kommunikasjon over Internett ikke er absolutt sikker. Hvis det er ønskelig med spesielle forhåndsregler vedrørende sikkerhet, ber vi om at dette formidles til den advokat som er ansvarlig for saken.

Advokatfirma Lunde Robertsen AS og klienten skal holde hverandre gjensidig informert om all kommunikasjon med motparten. Enhver henvendelse til og fra motparten skal avklares med eller gå gjennom oss.


4. Tvister for domstolen

Selv om vi har angitt vår oppfatning av hva tvistens utfall kan bli, innebærer ikke det at vi har noe rettslig ansvar for at resultatet oppnås. Dersom en rettssak tapes, kan klienten risikere å bli pålagt å dekke motpartens saksomkostninger samt å dekke rettens gebyr. Dette er klientens eget ansvar. Dersom en rettsavgjørelse ender med at klienten blir tilkjent saksomkostninger, men beløpet er satt lavere enn det salæret vi har krevd eller vil kreve av klienten, vil klienten være ansvarlig overfor advokaten for det overskytende.


5. Ansvarsbegrensning

Advokatfirma Lunde Robertsen AS har bare forpliktelser overfor den klienten som er navngitt i oppdragsbekreftelsen, og vi fraskriver oss ethvert ansvar i forholdet til enhver tredjeperson. Klienten samtykker i at det ikke på noen måte handles på vegne av en tredjepart med mindre det er skriftlig avtalt i forkant.

Vi har ikke ansvar for tjenester eller råd gitt av konsulenter, eksperter, eksterne advokater eller tredjeparter, selv om de er valgt og/eller instruert av oss på klientens vegne. Vi har heller ikke ansvar for tap av midler på klientkonto som følger av konkurs eller andre forhold på bankens side.

Vi er ikke erstatningsansvarlige for noen form for indirekte tap eller følgetap, inkludert tapt fortjeneste. Med mindre det følger av ufravikelig lov skal ingen enkeltpersoner være personlig ansvarlige for den rådgivning og juridiske bistand som gis av Advokatfirma Lunde Robertsen AS.

Våre advokater har tegnet lovpålagt sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring til dekning av mulig erstatningsansvar som pådras under utøvelse av advokatvirksomheten. Advokatfirma Lunde Robertsen AS kan ikke under noen omstendighet bli ansvarlig for større beløp enn det som er dekket gjennom forsikringen.


6. Konfidensialitet og offentlighet

Advokater og andre ansatte i Advokatfirma Lunde Robertsen AS er omfattet av en sterk taushetsplikt bestemt av lov og regler om god advokatskikk. Dette gjelder likevel ikke der vi har en lovpålagt opplysningsplikt. Taushetsplikten er ikke tidsbegrenset, men kan oppheves av klienten i hvert enkelt tilfelle. Taushetsplikten skal heller ikke være til hinder for at Advokatfirma Lunde Robertsen AS deler opplysninger internt i firmaet med mindre noe annet er særskilt avtalt. I saker som er offentlig kjent kan vi opplyse om at vi opptrer på klientens vegne.

Det kan forekomme at en eller flere av våre klienter driver virksomhet innenfor samme eller et tilstøtende område som andre klienter. Vi forbeholder oss retten til å bistå alle type klienter, men vil selvfølgelig ivareta våre plikter i relasjon til interessekonflikter og forpliktelser vedrørende konfidensialitet som nærmere angitt i avsnittet nedenfor.

Vi skal ikke avsløre konfidensiell informasjon mottatt fra våre klienter, med mindre vi får beskjed om annet. Tilsvarende er vi ikke forpliktet til å bringe videre, eller anvende til deres fordel, konfidensiell informasjon mottatt fra noen andre.

Klienten samtykker til at Advokatfirma Lunde Robertsen behandler og lagrer personopplysninger i tråd med personopplysningsloven.


7. Salær og honorar

Salæret fastsettes med utgangspunkt i den tid som medgår til å utføre oppdraget. Det vil i tillegg legges vekt på sakens art og kompleksitet, dens betydning for partene, økonomiske og andre interesser samt eventuell spesialkyndighet som oppdraget krever. Det følger av Advokatforeningens retningslinjer for salærberegning at salæret også kan fastsettes ut fra sakens resultat.

Advokatene kan ha ulik timesats etter oppdragstyper og klientgrupper. Opplysning om advokatens gjeldende timesats vil fremgå av egen bekreftelse for hvert enkelt oppdrag. Den fastsatte timepris gjelder selv om man legger ned påstand om en lavere sats eller blir tilkjent en lavere sats av domstolen. Arbeid med saken faktureres for hvert påbegynte kvarter.

Den fastsatte timesats kan økes i visse tilfeller, blant annet hvor oppdrag eller oppgaver haster eller er særskilt intensive, det reises behov for ekstraordinært arbeid eller ubekvem arbeidstid. Dette gjelder også dersom saken fører til slike forhold i andre saker.

I enkelte saker vil Advokatfirma Lunde Robertsen AS etter en fri vurdering kunne kreve mindre enn fastsatt salær. Dette kan imidlertid ikke påregnes.

I de tilfeller det er gitt et estimat på samlet salær for hele oppdraget er dette kun ment å være veiledende, og er ikke en fast pris. Fast pris kan i noen tilfeller avtales særskilt.

I noen tilfeller kan det være aktuelt for Advokatfirma Lunde Robertsen AS å ta en viss risiko, slik at fullt oppgjør er avhengig av sakens resultat. Dette kan for eksempel være ved gjeldsforhandlinger, omorganisering eller transaksjoner. I slike tilfeller skal normalt halvparten av det i saken fastsatte salær avregnes løpende gjennom a konto. Dersom man oppnår det fastsatte mål eller et annet godt resultat vil saken bli avregnet med 2-3 ganger det fastsatte salær, som et resultathonorar for å kompensere for risikoen som er tatt.

I de tilfeller det foreligger forsikringsordning som dekker hele eller deler av vårt salær ber vi om at klienten opplyser om at slik forsikring foreligger. Dersom sakstypen omfattes av reglene om fri rettshjelp vil vi orientere om dette, og ta initiativ til å søke om dekning under offentlig rettshjelpsordning.

Salæret beregnes i utgangspunkt uten merverdiavgift, men for privatpersoner vil oppdragsbekreftelsen normalt også inneholde salær inkludert mva.

8. Utlegg og gebyrer. I forbindelse med oppdraget kan det påløpe utlegg i forbindelse med innhenting av vurderinger, dokumenter, journaler etc., gebyrer til det offentlige eller annet som klienten er ansvarlig for. Viderefakturering av utlegg vil normalt medføre merverdiavgift på utlegget.

I de tilfeller vi engasjerer konsulenter, eksperter, ekstern advokat el. l. gjør vi det som klientens representant og det er klienten som er ansvarlig for tredjeparts honorar. Vi vil normalt sørge for at tredjeparter fakturerer klienten direkte.


9. Fakturering

Faktura med spesifisert timeliste hvor det fremgår hvilket arbeid som er utført i perioden og det samlede timetall som fakturaen omfatter, sendes normalt ut en gang hver måned, eventuelt ved avslutning av oppdraget. I saker med lang løpetid vil det også kunne faktureres à konto salær hvoretter endelig avregning foretas ved avslutning av saken.

Dersom klienten har spesielle ønsker vedrørende fakturering, ber vi om at det opplyses slik at vi kan vurdere dette før arbeidet påbegynnes.


10. Betaling

Vi forbeholder oss retten til å beregne forsinkelsesrenter dersom en faktura ikke blir betalt innen den oppgitte betalingsfrist - normalt 7 dager fra fakturadato. Renter vil bli beregnet etter lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100. For det tilfelle at det er midler på klientkonto vil forfall settes kortere, slik at avregning skjer ved fakturering. Klienten vil normalt bli varslet om dette på forhånd, eventuelt vil varsel bli gitt ved avregningen.

Ved manglende betaling kan vi holde igjen saksdokumenter og eventuelt andre verdier frem til betaling skjer.


11. Forskudd

Ved etablering av en sak, evt under sakens forløp, forbeholder vi oss retten til å be om forskuddsbetaling av salær, kostnader (herunder kostnader og utlegg til tredjeparter) og merverdiavgift. En forespørsel om forskuddsbetaling må ikke forstås som et estimat eller ramme for vårt endelige salær, kostnader eller merverdiavgift. Forskuddsbeløpet vil bli stående på klientkonto og hevet etter hvert som salær blir avregnet ved faktura til klienten. Innbetalinger kan motregnes mot enhver faktura vi sender klienten, med unntak for de tilfelle der innbetalingene blir gjort med spesifikt formål. Denne bestemmelsen innvirker ikke på klientens rett til å bestride størrelsen på fakturaen.

Det avregnes ikke renter på klientkonto, og renter av forskudd tilfaller advokaten, dersom annet ikke er avtalt. Renter som ikke overstiger et halvt rettsgebyr vil uansett ikke bli avregnet klienten.


12. Avslutning av oppdraget

Klienten står på ethvert tidspunkt fritt til å avslutte oppdraget, dersom ikke annet uttrykkelig er avtalt eller underforstått i den enkelte sak. Vi har rett til å avslutte vårt arbeid med saken til enhver tid når det er rimelig grunn for det.

Som rimelig grunn regnes blant annet hvis det viser seg at;

  • advokaten har fått feilaktig eller ufullstendige opplysninger av klienten
  • klienten ikke vil følge advokatens råd i saken
  • klienten ikke på anmodning betaler forskudd eller stiller sikkerhet for salær og omkostninger
  • klienten ikke på anmodning betaler à konto regning for utført arbeid og/ eller påløpte omkostninger
  • klienten foranlediger eller medvirker til offentliggjørelse i strid med advokatens anmodning om å avstå fra slik offentliggjørelse
  • det inntreffer slike omstendigheter at det ikke rimeligvis kan forlanges at advokaten fortsetter oppdraget.

En advokat skal også frasi seg et oppdrag hvis han får mistanke om at det omfatter en transaksjon som vil medføre hvitvasking av penger og klienten ikke er villig til å avstå fra å gjennomføre transaksjonen.

Før advokaten frasier seg et oppdrag, plikter han å utføre det som ikke kan utstå uten at klienten utsettes for rettstap.

Klienten vil motta varsel i rimelig tid før vi avslutter arbeidet. Klienten er forpliktet til å betale vårt salær, kostnader og utlegg samt merverdiavgift som er påløpt frem til og med arbeidet avsluttes og eventuelt arbeid som er nødvendig deretter, uavhengig av hvem som avslutter engasjementet. Avsluttes et engasjement og det er avtalt fast salær for oppdraget, forbeholder vi oss retten til å fakturere for det antall timer som er brukt på saken. Vi har tilbakeholdsrett i alle dokumenter og eventuelt andre verdier som vi har i vår besittelse i påvente av betaling av vårt krav.


13. Dokumenter og immaterielle rettigheter

Arkiv og dokumentasjon i anledning klientens sak blir lagret så lenge som vi mener det er fornuftig. Dette er normalt i 10 år. Deretter vil dokumentasjonen bli makulert uten forhåndsvarsel. Arkiv og dokumentasjon kan bli oppbevart elektronisk eller ved bruk av fysiske mapper. Dette gjelder alle filer og dokumenter beholdt av oss med unntak av dokumenter vi deponerer, testamenter og tilsvarende dokumentasjon.

Vi beholder opphavsretten til dokumenter utarbeidet av oss. Forutsatt full betaling av vårt salær, vil klienten ha rett til å benytte dokumentene for det formål de ble utarbeidet. Materiale utarbeidet av Advokatfirma Lunde Robertsen AS skal ikke benyttes i andre sammenhenger.

Uavhengig av opphavsrett forbeholder vi oss rett til i anonymisert form fritt å benytte ethvert verk vi har utarbeidet, herunder til interne maler og eventuelt undervisningsformål.

Dersom klienten ved sakens avslutning ønsker utlevert dokumenter eller kopisett bes dette opplyst. Det tas forbehold om å fakturere tidsbruk og kostnader forbundet med kopiering, henting ut fra arkiv m.v.


14. Klager

Vi vil behandle en klage eller reklamasjon på det arbeid vi har utført meget alvorlig. Det er vår policy å foreta grundige undersøkelser ved eventuell klage og gi rask tilbakemelding. En klage bør adresseres til den advokat som har det overordnede ansvar for klientens sak.

Det er videre anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Klienten har også anledning til å klage hvis man er misfornøyd med salærets størrelse. Kvaliteten på arbeid kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene.

Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder. Denne løper fra det tidspunkt klageren ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på. Klagen behandles av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg for Østfold og Follo krets som førsteinstans. Beslutning fra disiplinærutvalget kan ankes inn for Disiplinærnemnden.


15. Lovvalgsregler og verneting

Ethvert avtaleforhold mellom oss og våre klienter (og eventuelle tilhørende enheter) vedrørende de tjenester vi leverer, og ethvert søksmål eller krav som er relatert til vårt arbeid reguleres i sin helhet av norsk rett. Oslo Tingrett er verneting for enhver tvist som springer ut av dette avtaleforholdet.


16. Endring og ikraftredelse

Vi forbeholder oss retten til å endre eller supplere standardvilkårene, enten på generelt grunnlag eller i relasjon til en enkelt sak. Endringer til ugunst for klienten, som ikke må gjøres på grunn av lov eller annet regelverk, skal først skje etter skriftlig varsel.


Disse standardvilkårene gjelder med virkning fra 1.1.2015