Varsel om bokettersyn - hva gjør jeg?


Publisert den 14. Oktober 2019 av Silja Dagenborg

Skatteetaten gjennomfører en rekke bokettersyn hvert år. I disse kontrolleres både innberetning av arbeidsgiveravgift, merverdiavgift, lønns- og trekkoppgaver og skattetrekk.

Driver man egen virksomhet er sjansene høye for at man på et eller annet tidspunkt vil motta varsel om bokettersyn. Men de siste årene har bransjer som fast eiendom, teknologi og IT og finansnæringen opplevd særlig hyppige kontroller.


Forenklet bokettersyn

Forenklet bokettersyn er den vanligste formen for kontroll. En slik kontroll er gjerne begrenset til en oppgavetermin.


Utvidet bokettersyn

Utvidet bokettersyn kommer ofte som et resultat av at bedriften blir plukket ut i forbindelse med stikkprøver. Det kan enten være tilfeldig, eller et resultat av en bransjekontroll – hvis bedriften er innenfor en bransje skatteetaten har spesielt fokus på. Utvidet bokettersyn kan også være en følge av at skattekontoret har mottatt tips om ulovlige forhold, eller at et forenklet bokettersyn avdekket noe de ønsker å granske nærmere.

Ved utvidet bokettersyn kommer regnskapskontrolløren på besøk til bedriften. Det er en omfattende prosess, hvor kontrolløren kan be om dokumentasjon på alle forhold som har betydning for bedriftens skatte- og avgiftsmessige behandling opptil ti år tilbake i tid.


Arbeidsgiverkontroll

Arbeidsgiverkontroll gjennomføres også ved at regnskapskontrolløren kommer på besøk til bedriften. Formålet med en arbeidsgiverkontroll er å sikre at alle oppgavepliktige ytelser blir beregnet riktig. Daglig leder eller den som fører regnskap plikter å møte opp og svare på spørsmål, og må kunne vise frem relevante dokumenter. Også her kan kontrollen gå inntil ti år tilbake i tid.


Gjennomføring av utvidet bokettersyn

Kontrolløren vil gjennomgå blant annet selskapets kontoutskrifter og regnskap for å få oversikt over inntekter og utgifter. Bedriftens regnskap blir sammenlignet med opplysninger fra kemneren. Uansett utfall, skal det fremlegges en skriftlig rapport etter bokettersynet.

Kontrollen starter gjerne med et varsel om kontroll, der selskapet blir bedt om å fremlegge spesifikk dokumentasjon. Etter vår erfaring er det viktig at man er bevisst på kommunikasjonen allerede fra første kontakt. Dersom man møter forberedt i møter og legger fram korrekt dokumentasjon, kan dette spare selskapet for at bokettersynet blir unødvendig omfattende. Erfaringsmessig er det ofte vanskelig å få tilbakevist feil i rapporten, eller kontrollørens oppfatning av faktum dersom man kommer for sent på banen. Det er derfor viktig å være på vakt underveis og sjekke at det som kommuniseres er korrekt.

Bedriften har rett til bistand fra advokat gjennom hele prosessen.


Konsekvenser

Dersom skattekontoret finner feil i innrapportering av skatt, avgift eller arbeidsgiveravgift vil det fattes et vedtak om endring. Merk at klagefristen for vedtak er 6 uker.

Feil som avdekkes under bokettersyn kan føre til etterberegning av skatt eller avgift, renter tilleggsskatt og tvangsmulkt. Merk at styret også kan ilegges tvangsmulkt. De mest alvorlige bruddene blir anmeldt til påtalemyndigheten.


Det beste tipset

Det viktigste man gjør som bedrift er å bruke ressurser på å gjøre ting riktig før det blir bokettersyn. God orden i regnskapene, samt god kommunikasjon med skatteetaten dersom selskapet blir plukket ut til kontroll.


Sakskostnader
Som utgangspunkt dekker skattekontoret sakskostnader som gjelder omgjøring av vedtak.