Nye regler om regulering av festeavgift


Publisert den 30. Juni 2015

1.juli 2015 ble det innført nye regler om regulering av festeavgift ved forlengelse av feste til bolighus og fritidshus.
De nye reglene innebærer en fortsatt rett for festeren til å kreve forlengelse av festet ved utløpet av festeavtalen, jf tomtefesteloven § 33. Festeren trenger ikke å kreve forlengelse, med mindre festeforholdet avsluttes fra festerens side, løper festet videre på samme vilkår som tidligere. Det nye er at bortfesteren er gitt rett til et engangsløft av festeavgiften. Reglene for dette fremkommer av tomtefesteloven § 15, nytt fjerde ledd.

Retten til et engangsløft innebærer at dersom festeavtalen forlenges, har bortfesteren mulighet til å kreve at festeavgiften oppjusteres til 2 prosent av tomteverdien. Ved fastsettelse av tomteverdien skal det gjøres fratrekk for eventuell verdiøkning som følge av festerens egne tiltak på tomten. Det er satt et maksimalbeløp for den årlige festeavgiften. Uansett tomtens verdi kan festeavgiften ikke utgjøre mer enn kr 11.378 pr dekar tomt. Maksimalbeløpet justeres årlig i samsvar med endringene i pengeverdien.
Bortfesteren må kreve festeavgiften regulert innen tre år etter at festetiden er forlenget.
Fester har rett til å motsette seg oppregulering, dersom det er avtalt en rett for fester til forlengelse, og partene har avtalt regulering i henhold til endringer i pengeverdien.

Som en overgangsregel har bortfesteren mulighet til å kreve regulering av festeavgiften etter de nye reglene også om avtalen allerede er forlenget. I slike tilfeller må kravet om regulering fremsettes innen utløpet av 2017.

I det tilfelle at reguleringen fører til en økning i festeavgiften på mer enn kr 8.000, kan bortfesteren for festeavgift som forfaller før 1.januar 2017 ikke kreve den delen av den nye festeavgiften som overstiger dette beløpet.

Som følge av de nye reglene, er også tomtefestelovens § 37 om beregning av innløsningssum endret. Dersom tidspunktet for innløsning er ti år eller mindre før avtalen kunne vært forlenget, kan bortfesteren kreve regulering av festeavgiften etter reglene i § 15 fjerde ledd som grunnlag for beregningen av innløsningssummen.