Ny høyesterettsdom om utvidet krets av erstantningsansvarlige i byggesaker


Publisert den 14. Januar 2015

I ny dom fra Høyesterett inntatt i Rt-2015-537-A, avsagt under dissens 3-2, slår Høyesterett fast at private kan gjøre gjeldende erstatningskrav overfor entreprenører som i henhold til plan- og bygningsloven har påtatt seg ansvar overfor kommunen.

Saken gjaldt erstatning for tap i forbindelse med en mislykket ombygging av en eldre bygning til flere leiligheter organisert som et borettslag.

Eieren av bygningen fra 1800-tallet i Sørum kommune, Bogo Eiendom AS, ønsket å rehabilitere og bygge den om til åtte leiligheter. Etter avtale med Boligbyggelaget Romerike skulle sistnevnte stå som ansvarlig utførende og som ansvarlig kontrollerende for utførelsen.

Etter hvert ble det avdekket betydelige mangler ved arbeidet, og Bogo Eiendom AS som byggherre fremmet da erstatningskrav mot Boligbyggelaget Romerike.

Høyesterett kom til at Boligbyggelaget Romerike hadde opptrådt klart uaktsomt i rollene som ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende for utførelsen.

Flertallet fant at plan- og bygningsloven ikke bare skal ivareta viktige samfunnsinteresser, men også de private interessene knyttet til bygg, og at Boligbyggelaget Romerike kunne holdes ansvarlig overfor private basert på forsømmelser i forholdet til kommunen. Anken fra lagmannsretten ble dermed forkastet, og dom om at Bogo Eiendom AS skulle tilkjennes erstatning på kr. 4.800.000,- ble stadfestet og er nå rettskraftig.

Les mer om den fullstendige dommen hos Lovdata