Ny dom fra Jordskrifteretten


Publisert den 4. Desember 2014

Akershus og Oslo jordskifterett har nylig behandlet en sak om eiendomsrett til en del av «gamle kongevei» i Ski kommune. Dom i saken forelå 01.12.2014.

Bakgrunn for saken var tvist vedrørende en hytteeiers bruksrett til del av «gamle kongevei» som adkomst til hytteeiendommen. Gamle Kongevei går over eiendommen til flere grunneiere i området, som mener det ikke er adgang til å kjøre bil over eiendommene, langs «gamle kongevei». Hytteeieren krevde sak for jordskifteretten for å få en avklaring av adkomstsspørsmålet.

Statens vegvesen krevde saken utvidet til å gjelde fastsetting av grenser og eiendomsrett for arealet for veitraseen og anførte at «gamle kongevei» er statlig eie.

Advokat Dag Robertsen bisto en av grunneierne, som sammen med øvrige grunneiere i området motsatte seg at staten er eier av veigrunnen.

Jordskifteretten har lagt til grunn at den aktuelle veien ble etablert som allmenn ferdselsåre før 1800, og at staten ikke hadde ervervet eiendomsrett til veien før det i 1800 og 1801 trådte i kraft bestemmelser om erstatning til grunneier i forbindelse med erverv av grunn ved anlegg av nye veier.

Det legges videre til grunn at veien ble nedlagt som allmenn ferdselsvei før innføring av veiloven i 1912, hvoretter staten heller ikke har ervervet eiendomsrett med hjemmel i veilovens bestemmelser.

På denne bakgrunn har jordskifteretten kommet til at staten ikke er grunneier.

Les hele dommen