Legalfullmakt og fremtidsfullmakt - Gode alternativer til vergemål


Publisert den 10. Mars 2014

Man antar at det i Norge i dag er omtrent 60 000 mennesker med demens, og beregninger viser at det kan være dobbelt så mange i 2050. Vi kan alle på et eller annet tidspunkt i livet komme i en situasjon der vi ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser fullt ut.

Sykdom eller annet kan føre til at vi får problemer med å styre økonomien vår og/eller å ta viktige beslutninger i mer personlige forhold. Problemene kan være forbigående, eller de kan vare livet ut.

Skulle dette ramme deg eller noen i din familie, vil det kunne oppnevnes en verge som kan hjelpe. Den nye vergemålsloven, som trådte i kraft for ett år siden, har bestemmelser om dette. Men loven gir også praktiske og gode alternativer til et offentlig oppnevnt vergemål. Det er viktig å kjenne til disse alternativene, som blant annet gjør det mulig for den enkelte å bestemme på forhånd hvordan en uønsket livssituasjon skal håndteres dersom den skulle oppstå.

Legalfullmakt
Nære pårørende vil kunne representere deg i en situasjon som beskrevet ovenfor, uten at vergemålsmyndigheten formelt må oppnevne vedkommende som verge. Dette kalles «legalfullmakt» - og gir dine nærmeste en formell kompetanse til å utføre dagligdagse økonomiske disposisjoner som gjelder bolig og underhold, betale skatter, avgifter og forpliktelser som følger av gyldige låneavtaler du har inngått, samt å si opp betalingsoppdrag som ikke lenger er aktuelle mv. Nære pårørende er i denne sammenhengen ektefelle eller samboer, barn, barnebarn og foreldre. Et barn kan godt representere sin mor eller far selv om dennes ektefelle er i live, men da må ektefellen har frasagt seg sin rett skriftlig.

Fremtidsfullmakt
En «fremtidsfullmakt» er et godt alternativ til vergemål. I en fremtidsfullmakt kan du bestemme at en eller flere bestemte personer skal representere deg dersom du i fremtiden ikke lenger kan ivareta egne interesser. Du kan bestemme at fullmakten skal omfatte både økonomiske og personlige forhold, men fullmakten kan også begrenses til bestemte disposisjoner. Dersom fullmakten skal omfatte disposisjoner over fast eiendom, må eiendommen(e) identifiseres nærmere i fullmakten. Loven inneholder noen begrensninger mht hva man gyldig kan gi fullmakt til i mer personlige anliggender.

Som ved opprettelse av testament må en fremtidsfullmakt fylle formelle krav for å være gyldig. Den skal blant annet være skriftlig, undertegnet og bekreftet av to vitner over 18 år, som begge er tilstede sammen med fullmaktsgiver når dokumentet undertegnes. Vitnene bekrefter med sin underskrift at fullmaktsgiver har opprettet fullmakten av egen fri vilje. Helt nære pårørende kan ikke være vitner.

Ny vergemålsmyndighet
Den nye vergemålsloven innebærer en modernisering av tidligere vergemålsforvaltning, og et regelverk mer i samsvar med internasjonale menneskerettighetsbestemmelser og forpliktelser. Fylkesmannen er gitt oppgaven som ny lokal vergemålsmyndighet, og har blant annet ansvar for å rekruttere, oppnevne, veilede og føre tilsyn med verger. Dessuten har Fylkesmannen ansvar for å forvalte kapital og treffe enkeltvedtak. Mer informasjon om vergemålsloven, herunder reglene om legalfullmakt og fremtidsfullmakt, kan du finne på: www.vergemaal.no