Invitasjon til årets Jeløyseminar


Publisert den 12. Mai 2015

Jeløy-seminaret arrangeres av Dag Robertsen og Stig Lunde. Våre faglige bidragsytere, blant landets ledende jurister, leverer aktuelle foredrag med stor praktisk nytteverdi, hovedsakelig innen spørsmål knyttet til fast eiendoms rettsforhold, herunder både privat- og offentligrettslige spørsmål, sivilprosess og advokatetikk.

Jeløy-seminaret markerer i år sitt 10-års jubileum, på Hotell Jeløy Radio, Moss

Fredag 4. og Lørdag 5. september 2015

Temaene er:
• Den gode prosess – advokatens arbeid med sivile rettssaker v/ Per Racin Fosmark, Lagdommer, Borgarting Lagmannsrett
• Høyesteretts rolle og arbeidsmåte v/ Jens Edvin A. Skoghøy, Høyesterettsdommer dr.juris, Norges Høyesterett
• Nye prinsipielle høyesterettsavgjørelser innenfor tingsrett v/ Jens Edvin A. Skoghøy, Høyesterettsdommer dr.juris, Norges Høyesterett
• Sivilombudsmannens rolle v/ Aage Thor Falkanger, Sivilombudsmann, Sivilombudsmannen
• «Eierskifteforsikring» - særlig med fokus på forsikrings- og kontraktsrettslige problemstillinger som forsikringen foranlediger v/ Harald Benestad Anderssen, Post.doc. Ph.D, Handelshøyskoen BI
• Ansvarlig funksjonen i Plan og bygningsloven - Hvor langt rekker ansvaret? v/ Kine Elisabeth Steinsvik, Kst. Lagdommer, Borgarting Lagmannsrett

Se program på hjemmesiden www.jeloy-seminaret.no

Deltakerlisten vil bli sendt inn til Advokatforeningen for registrering som obligatorisk etterutdanning for advokater.

Vel møtt på Jeløya i september