Innlevering av mindre kasserte fritidsbåter


Publisert den 3. Oktober 2017

Kasserte fritidsbåter kan inneholde miljøskadelige deler og det kan være farlige stoffer på båten, for eksempel fra bunnstoff på skrog. De fleste fritidsbåter i Norge er laget av komposittmaterialer. Dumping av slike båter i havet vil føre til nedbrytning som over tid fører til mikroplast i havet. Ved å samle inn og behandle båter som skal kasseres, hindrer vi at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter og mikroplast fra hensatte båter. Videre vil materialgjenvinning og energiutnyttelse av båtene gi reduserte klimagassutslipp og andre positive miljøeffekter.

Kommunene får plikt til å sørge for at fritidsbåter opptil 15 fot (uten innenbordsmotor), kajakker, kanoer og lignende farkoster kan leveres gratis til et mottak i eller i nærhet av kommunen. Ordningen innebærer at kommuner og andre aktører som behandler slike fritidsbåter kan søke om å få tilskudd fra Miljødirektoratet.

Båteier kan fra 1. oktober 2017 søke om å få utbetalt 1000 kroner for å levere fritidsbåten til avfallsbehandling. Den som leverer båten må ta med skjema og sørge for å få skjemaet signert og godkjent av mottaket. Skjemaet skal legges ved søknaden, som sendes elektronisk gjennom Miljødirektoratets søknadssenter. Det må søkes samme år som båten kasseres, i perioden 1. januar til 1. desember hvert år.

Les mer om ordningen på regjeringen.no og på Miljødirektoratets hjemmesider.