Innføring av overtredelsesgebyr


Publisert den 18. Desember 2013

Arbeidstilsynet har fra 1. januar 2014 mulighet til å ilegge virksomheter som bryter lov eller forskrift et overtredelsesgebyr.

Gebyr kan ilegges for brudd på bestemmelser Arbeidstilsynet håndhever i arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven, utlendingsloven, tobakkskadeloven og lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter.

I praksis vil overtredelsesgebyr forbeholdes alvorlige og gjentatte brudd på arbeidsmiljølovgivningen. Om overtredelsesgebyr skal ilegges, og hvor stort gebyret skal være, bestemmes etter en konkret vurdering i den enkelte saken. I vurderingen skal det blant annet legges vekt på hvor alvorlig bruddet på arbeidsmiljølovgivningen er, om virksomheten har eller kunne hatt en fordel ved bruddet, virksomhetens økonomiske evne og gebyrets preventive effekt.

Overtredelsesgebyret kan ikke settes høyere enn 15 ganger grunnbeløpet i folketrygden, pt. i underkant av 1,3 millioner kroner. De høyeste gebyrene skal ilegges ressurssterke virksomheter som har begått alvorlige brudd på arbeidsmiljøregelverket og har hatt en betydelig økonomisk fordel ved ikke å overholde regelverket.

Overtredelsesgebyr er sanksjon som ilegges av forvaltningen. Det innebærer blant annet at før gebyr ilegges, skal virksomheten få et varsel og mulighet til å uttale seg, og virksomheten kan klage på ileggelsen.