Frist for å tilpasse avtaler om arbeidsrettslige konkurranseklausuler innen 31.12.2016


Publisert den 28. Desember 2016

Kapittel 14 A om konkurransebegrensende avtaler trådte i kraft 1. januar 2016. Arbeidsgivere fikk ett år på å vurdere og tilpasse allerede inngåtte avtaler etter de nye reglene. Det vil si at fristen for å få avtalene i tråd med lovens kapittel 14 A er 1. januar 2017.
Reglene i kapittel 14 A får anvendelse på avtaler med konkurranseklausuler, kundeklausuler og rekrutteringsklausuler.

Nedenfor gjennomgås noen av reglene knyttet til de ulike klausulstypene.


Konkurranseklausuler

Med konkurranseklausuler menes avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos en annen arbeidsgiver eller starte, drive eller delta i annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør.

De nye reglene innebærer en innstramming av arbeidsgivers avtalefrihet i forhold til tidligere rett. Blant annet må nå konkurranseklausuler inngås skriftlig for å være gyldige. Klausulen kan ikke ha en varighet på mer enn 12 måneder etter opphørt arbeidsforhold. I tillegg må arbeidsgiver godtgjøre at konkurranseklausulene er nødvendige for å ivareta arbeidsgivers særlig behov. Ifølge reglene har arbeidstaker krav på kompensasjon tilsvarende sitt arbeidsvederlag i hele perioden den påberopte klausulen gjelder, men etter nærmere bestemte beløpsgrenser.


Kundeklausuler

Kundeklausuler begrenser arbeidstakers adgang til å kontakte arbeidsgivers kunder etter arbeidsforholdets opphør.

Ifølge arbeidsmiljøloven kan heller ikke kundeklausuler vare i mer enn ett år etter opphørt arbeidsforhold. Videre kan kundeklausulen bare omfatte kunder som arbeidstaker har vært i kontakt med eller hatt ansvar for det siste året før arbeidsgiver eventuelt gjør klausulen gjeldende.


Rekrutteringsklausuler

Med rekrutteringsklausul menes avtale mellom arbeidsgiver og andre virksomheter som hindrer eller begrenser arbeidstakers muligheter til å ta ansettelse i annen virksomhet.

Som den klare hovedregel er rekrutteringsklausuler forbudt. Det er imidlertid gjort unntak ved virksomhetsoverdragelser etter nærmere bestemte vilkår.