Forslag til endringer i arveloven


Publisert den 2. Mars 2014

I februar 2014 avgav arvelovutvalget sin innstilling til endringer i arveloven.

I tillegg til forslag om regelendringer i forhold til opprettelse av testament og avkortning i arv, foreslås det også å styrke ektefellers og samboeres arverettigheter.

Utvalget foreslår å øke ektefellens arveandel på bekostning av avdødes livsarvinger, ved å øke ektefellens arv fra en firedel til en halvdel. Det forslås også at ektefellen skal være enearving der hvor avdøde er barnløs, og nærmeste slektsarving er foreldre eller etterkommere av disse. Samtidig økes minstearven til seks ganger folketrygdens grunnbeløp.

Utvalgets forslag omfatter også en utvidet arverett for samboere, som likestiller samboeres rett til arv og uskifte med ektefellers rettigheter. Endringene gjelder kun samboere med felles barn, eller de som har vært samboere i mer enn fem år forut for dødsfallet.

Det er også foreslått en reduksjon i barns pliktdelsarv etter foreldre fra dagens to tredeler av dødsboet til en halvdel. Samtidig foreslås det at pliktdelen begrenses til 40 G, som er en økning i forhold til dagens pliktdelsarv, tilsvarende én million kroner.