Ferie og feriepenger – en rask innføring


Publisert den 1. Juni 2017

Ferie er ikke bare en rett, men også en plikt. Samtidig som arbeidstakere skal ha full ferie hvert år, må arbeidsgiver pålegge ferien. Begge parter har dermed ansvar for en ferieavvikling i henhold til lovverket, og bør sette seg inn i reglene.

Ferietid og -periode

Arbeidstaker har rett og plikt til å avvikle ferie i 25 virkedager hvert år. Det tilsvarer fire kalenderuker og en dag, da lørdager regnes som virkedag i henhold til Ferieloven. Enkelte arbeidstakere har avtalefestet ytterligere ferieavvikling, for eksempel gjennom tariff- eller arbeidsavtalen. Et annet unntak gjelder for arbeidstakere over 60 år, som har lovfestet 6 ekstra virkedager.

Selv om arbeidsgiver som hovedregel har styringsrett over når ferien skal avvikles, må tidspunkt drøftes med arbeidstaker eller tillitsvalgt i forkant av ferien. Arbeidstaker har rett på å få vite tidspunktet for ferie senest to måneder på forhånd. Arbeidstaker kan uansett kreve ferie i tre sammenhengende kalenderuker i perioden mellom 1. juni og 30. september.


Sykdom og overføring av ferie

Om arbeidstakeren blir syk i løpet av ferien, kan nye feriedager tilsvarende perioden med 100 prosent arbeidsuførhet kreves. Om det er tilfellet, må det dokumenteres med legeerklæring så snart som mulig. Om arbeidstakeren blir syk i forkant av ferien kan ferien kreves utsatt. Dette gjelder også bare i tilfeller der arbeidstaker er 100 prosent arbeidsufør i løpet av ferien, og det må dokumenteres med legeerklæring før ferien i utgangspunktet skulle starte.

Dersom det ikke er mulig å avvikle planlagt ferie, for eksempel grunnet sykdom eller permisjon, kan inntil 12 virkedager overføres til etterfølgende år ved skriftlig avtale. Ved overføring av feriedager må dette tas ut i feriedager, og ikke penger.


Feriepenger

Hensikten med feriepenger er å kompensere for tapt arbeidsinntekt, og beløpet beregnes ut fra lønns- og trekkoppgaven fra foregående år. Feriepengene er minimum på 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget, og 12,5 prosent for arbeidstakere over 60. Tariffavtaler og individuelle avtaler kan øke satsen.

Grunnlaget inkluderer lønn, overtidstillegg, provisjon, bonuser basert på personlig arbeidsinnsats, og enkelte andre arbeidsvederlag, men utelukker blant annet reiseutgifter og tidligere utbetalte feriepenger. Selv om det ikke trekkes forskuddsskatt av feriepengene, er det ikke skattefri inntekt, og det inngår dermed i skattegrunnlaget. Vanligvis utbetales feriepenger i juni, men skal som hovedregel utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien.

Dersom feriepengene ikke er tilstrekkelig for å dekke tapt arbeidsinntekt, for eksempel grunnet sykdom eller permisjon i foregående år, fritas arbeidstaker fra plikten til å avvikle ferie. Dette begrenser derimot ikke arbeidstakerens rett på ferie dersom ferieavvikling er ønskelig.


Les mer om rettigheter og krav på Arbeidstilsynet.no. Ferieloven finner du på Lovdata.no