Er dine kontrakter korona-sikre?


Publisert den 12. Mars 2020

Spredningen av korona-viruset vil utvilsomt få konsekvenser for verdensøkonomien. Mange bedrifter har allerede opplevd å ikke motta bestilte varer og tjenester. Dette leder igjen til at bedrifter ikke kan levere varer og tjenester som forutsatt. Bedriftens kontrakter blir satt på prøve.


Gjennomgang av dine avtaler

Det klare utgangspunkt ved avtaleinngåelse er avtalefrihet. Dette innebærer at lover og regler knyttet til avtaleinngåelser er fravikelige. Bedriftens avtaler bør derfor gjennomgås for å identifisere fremtidige risiko og for å gjøre tilpasninger.

Når det gjelder allerede inngåtte avtaler bør disse gjennomgås for å undersøke hvilke klausuler som er gjeldene. Hva sier avtalen om forsinkelser, når inntrer betalingsplikt, mislighold av avtalen, rett til avbestilling eller kansellering av avtalen og eventuelt erstatningsansvar?

Du bør også undersøke om bedriften har forsikringsavtaler som kan dekke eventuelle tap. De fleste forsikringsavtaler dekker også advokatbistand ved tvister med kontraktsmotparter.

Merk at dersom du uberettiget hever en avtale kan både virksomheten og beslutningstakere (styret) bli ansvarlig for kontraktsmotpartens tap.

For fremtidige kontrakter bør det innarbeides klare forutsetninger for ansvarsfordeling ved forsinkelser, herunder når kontrakten kan heves, når betalingsplikten inntrer og eventuelt erstatningsansvar som følge av manglende levering.


Internasjonale avtaler

En velskrevet internasjonal handelsavtale inneholder klausuler betegnet som Act of God eller force majeure. Dette er juridiske begrep som omhandler ansvar ved uforutsette hendelser som er utenfor bedriftens kontroll. En pandemi, slik korona-viruset, vil typisk kunne være en slik omstendighet. Det vil imidlertid måtte foretas en konkret vurdering. Finnes det andre muligheter for oppfyllelse av avtalen? Kan man benytte en annen underleverandør, annet fraktselskap el.?

Har du inngått avtaler som ikke behandler uforutsette hendelser vil avtalen måtte vurderes ut fra internasjonal praksis.


Norske avtaler

Kjøpsloven gjelder for kontrakter ved kjøp og salg av varer. Utgangspunktet er at kjøper har rett til oppfyllelse av kontrakten. Ved vesentlig mislighold vil kontrakten kunne heves, og kjøper kreve erstatning av selger. Dersom avtalen ikke inneholder bestemmelser knyttet til force majeure, har kjøpsloven tilsvarende bestemmelser om ansvarsbegrensning for selger ved forsinkelser som skyldes hindring utenfor selgers kontroll.

Dersom en kontraktspart ikke følger opp fastsatte frister, varsler i tide, ikke vurderer alternativer for oppfyllelse av kontrakten eller ikke oppdaterer kjøper om hvordan force majeure-hendelsen utvikler seg, vil kontraktsparten ikke kunne påberope seg klausulen.


Særlig om kjøp/salg av tjenester

Som nevnt gjelder kjøpsloven for salg av ting og løsøre. Tjenesteleveranser reguleres i ulike lover, eksempelvis forbrukerkjøpsloven, håndverktjenesteloven, bustadoppføringsloven mv.

Markedet er allerede er preget av usikkerhet knyttet til økonomi og frykt for smitte. Dette preger allerede flere tjenestenæringer. Kontrakter bør tilpasses for å sikre seg mot eventuelle avbestillinger.

I tillegg kan det vurderes om avbestillinger har gitt tjenesteleverandøren et erstatningskrav mot kjøper.


Sjekkliste:

  • Gjennomgang av eksisterende kontrakter
  • Tilpasning av nye kontakter
  • Vurder leverandører før avtaleinngåelse
  • Har du varslet din kunde om forsinkelser/påberopt deg force majeure?
  • Kan du heve avtalen?
  • Har du krav på erstatning?