Enklere anskaffelsesregler


Publisert den 21. November 2016

Nye forskrifter vil gjøre offentlige innkjøp både enklere og bedre. Flere tusen anskaffelser hvert år trenger ikke lenger kunngjøres.

Siktemålet med de nye reglene er at skal bli enklere for offentlige etater å gjøre innkjøp. Det skal også bli enklere for særlig små og mellomstore bedrifter å delta i konkurransene.

Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt tre nye forskrifter om offentlige anskaffelser. I tillegg er det vedtatt endringer i forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser.

Den nasjonale terskelverdien øker fra 500 000 kroner til 1,1 millioner kroner. Det betyr at innkjøp under 1,1 millioner kroner ikke lenger må kunngjøres og følge detaljerte regler. Det betyr en betydelig forenkling for flere tusen anskaffelser hvert eneste år.

Innkjøp under terskelverdien må likevel fortsatt følge grunnleggende krav til konkurranse og likebehandling, og det offentlige må kunne dokumentere hvordan konkurransen er gjennomført.

For innkjøpene som fremdeles må kunngjøres nasjonalt, innføres en ny og enklere prosedyre. Forhandlingsforbudet fjernes. Nye regler åpner for at leverandører og oppdragsgivere kan gå i dialog når det er behov for det for å få en god anskaffelse.

Det innføres enklere og mer fleksible regler for helse- og sosialtjenester. Kun anskaffelser over 6,3 millioner kroner må kunngjøres. Adgangen til å vektlegge særtrekkene ved helse- og sosialtjenester tydeliggjøres. Helt sentralt står hensynet til brukerens behov.

I tillegg til de nye anskaffelsesforskriftene og klagenemndforskriften, har Kunnskapsdepartementet utarbeidet en ny forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærling.

Departementet tar sikte på at nytt anskaffelsesregelverk i form av ny lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter skal tre i kraft samlet. Planlagt dato for ikrafttredelse er 1. januar 2017.


Les hele forskriften hos Lovdata