Endringer i Arbeidsmiljøloven - I kraft fra 1. Juli 2015


Publisert den 26. April 2015

Kongen i Statsråd fastsatte 24. april at endringene i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven trer i kraft 1. juli i år.

Endringene gjelder blant annet:

- En ny, generell adgang til midlertidig ansettelse i tolv måneder. Arbeidsgiver får en karantene hvis arbeidsforholdet ikke videreføres, og en kvote for hvor mange som kan ansettes midlertidig i virksomheten etter denne regelen.

· Gjeldende hovedregel om midlertidig ansettelse videreføres, men forenkles, uten at
dette innebærer noen realitetsendring.

· ”Fireårsregelen” reduseres til tre år for sammenhengende ansettelser i vikariat eller
på generelt grunnlag. Den nye treårsregelen gjelder kun for arbeidsavtaler som inngås etter ikrafttredelsen. For øvrig videreføres den gjeldende fireårsregelen.

· Arbeidstidsbestemmelsene gir større mulighet til å disponere arbeidstiden slik det
passer den enkelte arbeidstaker og den enkelte arbeidsplass. Endringene innebærer ikke flere arbeidstimer, mer overtid eller mer søndagsarbeid totalt.

· Grensene for gjennomsnittsberegning av den daglige alminnelige arbeidstid økes
noe, og den lokale handlefriheten til å fordele overtidsarbeid blir også større. Etter avtale kan det arbeides flere søn- og helgedager etter hverandre enn før lovendringen.

· Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet får adgang til å gi dispensasjon til langturnuser
og andre alternative arbeidstidsordninger for helse- og omsorgsarbeid, vakt og overvåkning og visse pendlersituasjoner også når partene har kompetanse til å etablere den aktuelle arbeidstidsordningen ved tariffavtale.

· Arbeidsmiljølovens aldersgrense heves fra 70 til 72 år. Samtidig innføres en nedre
grense på 70 år for bedriftsinterne aldersgrenser. En ”sikkerhets-ventil” vil fortsatt åpne for at det kan settes lavere aldersgrenser enn 70 år, men kun når det er nødvendig av hensyn til helse eller sikkerhet.

· Etablerte bedriftsinterne ordninger med lavere aldersgrenser enn 70 år kan beholdes
i inntil ett år etter 1. juli 2015, såfremt de er etablert før dette tidspunktet. Hvis de har grunnlag i tariffavtale, kan de beholdes inntil tariffavtalen utløper.

· Økte strafferammer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven


Endringene fremgår av følgende dokumenter:

· Prop. 39 L (2014-2015) - adgang til midlertidig ansettelse mv. og Innst. 208 L (2014-2015) - Lovvedtak 54 (2014-2015)
· Prop. 48 L (2014-2015) – arbeidstid, aldersgrenser, straff mv. og Innst. 207 L (2014-2015) – Lovvedtak 53 (2014-2015)