Dom fra Halden Tingrett - Dømt til fengselsstraff for bygging i strandsonen


Publisert den 11. September 2015

I nylig avsagt dom fra Halden tingrett er en grunneier dømt til fengselsstraff for overtredelse av plan- og bygningslovens bestemmelser om søknadspliktig tiltak.

Grunneieren utførte i perioden desember 2013 til februar 2014 en rekke tiltak på eiendommen sin i Halden kommune, herunder sprengning/fjerning av fjell og jordmasse, riving av SEFRAK-registrert bryggerhus, samt byggearbeid på en garasje/anneks.
Eiendommen ligger i sin helhet innenfor 100-meters beltet langs sjøen, i et område avsatt til landbruk- natur-, og friluftsområde (LNF) i kommuneplanens arealdel. Tiltakene var søknadspliktige etter plan- og bygningsloven.

Grunneieren søkte i 2009 om dispensasjon for å bygge garasje på eiendommen, som ble avslått av Halden kommune.

I 2014 ble kommunen oppmerksom på at det likevel foregikk byggearbeider på eiendommen, og etter befaring kunne kommunen konstatere at det verneverdige annekset var revet, at det var foretatt sprengningsarbeider, og at et nytt bygg var under oppføring. Byggearbeidene ble pålagt stanset, og det ble tatt ut tiltale mot gårdseieren.

Etter hovedforhandling i Halden tingrett fant retten det bevist at tiltalte hadde handlet bevisst og forsettlig og fant tiltalte skyldig i vesentlig overtredelse av plan- og bygningslovens § 32-9 første jf. tredje ledd, jf. § 32-8 bokstav b) jf. § 20-1 bokstav a) e) og k) jf. § 1-8.
Tiltalte ble dømt til 60 dagers fengsel, hvorav 30 dager er gjort ubetinget. Han må i tillegg betale saksomkostninger til det offentlige med kr. 10.000.

Les den fullstendige dommen her