Dagpenger ved permittering


Publisert den 2. April 2014

Det har tidligere vært en del usikkerhet rundt tolkningen av folketrygdloven § 4-7, som omhandler dagpenger under permittering. § 4-7 første ledd bestemmer:

«Det kan ytes dagpenger til medlem som er permittert på grunn av mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan påvirke. Med permittering menes i denne sammenheng at arbeidstaker midlertidig fritas for arbeidsplikt i forbindelse med driftsinnskrenkning eller driftsstans, enten dette bestemmes ensidig av arbeidsgiver eller ved avtale i det enkelte tilfelle.»

Flere permitterte arbeidstakere har fått avslag på søknad om dagpenger, med begrunnelse i at permitteringen skyldes en markedsutvikling som for arbeidsgiver ikke kan karakteriseres som uventet.

Høyesterett har nylig behandlet en sak som omhandler hva som er riktig forståelse av vilkåret «mangel på arbeid … som arbeidsgiver ikke kan påvirke», hvor dom i saken ble avsagt 31.mars 2014. Høyesteretts avgjørelse slår fast at folketrygdloven gir rett til dagpenger også når permitteringen skyldes en markedsutvikling som ikke kan karakteriseres som upåregnelig, ekstraordinær eller uventet.

Fellesforbundet og LO forventer at NAV følger opp dommen, og LO har i et brev til arbeids- og sosialminister Robert Eriksson bedt om at det foretas en gjennomgang av alle avslagene på dagpenger gitt i perioden 2011 til 2014, som er begrunnet med «upåregnelighetskriteriet».

Les den fullstendige dommen her